Statuten

door | mei 5, 2016

Artikel 1: Benaming en Zetel

De vereniging draagt de naam van “Golden Wings” en heeft haar zetel te, Faliestraat 11; 8210 Zedelgem gerechtelijk arrondissement Brugge.

Artikel 2: Doel

Zij heeft tot doel de modelluchtvaartsport onder al zijn vormen te propageren: door wedstrijden, tentoonstellingen en andere manifestaties in te richten.

Artikel 3: Leden

De vereniging zal uit minimum drie werkende leden bestaan.
Het aanvaarden van nieuwe kandidaat leden ressorteert onder de bevoegdheid van de raad van bestuur, zij heeft het recht deze te weigeren zonder noodzakelijke motivering.
Alle door de raad van bestuur aangenomen kandidaat leden krijgen het statuut van “toetredend lid”.
Het toetredend lid geniet ten volle van alle bedrijvigheden in de vereniging, maar neemt geen deel aan het beheer ervan, en heeft ook geen stemrecht op de algemene vergadering. De raad van bestuur heeft het recht om een toetredend lid uit de vereniging te sluiten indien het blijk geeft van onwil tot medewerking in de vereniging; of die de goede naam of de eer van de vereniging, zijn leden  of hun familie schade toebrengt.
Men wordt werkend lid van de vereniging  na voordracht door de raad van bestuur op de jaarlijkse  statutaire algemene vergadering , en na aanvaarding door deze met twee derden der stemmen.
De uitsluiting van leden om ernstige redenen kan op dezelfde wijze gebeuren  als de aanvaarding.
De leden  kunnen ontslag nemen door mondelinge mededeling  aan de voorzitter, of door de volledige jaarlijkse bijdrage bij de aanvang van het nieuwe maatschappelijk jaar niet te betalen.

Artikel 4: Algemene Vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden.
De convocaties voor de algemene vergadering worden door de post verzonden.
De algemene vergadering wijzigt de statuten, aanvaardt of schorst leden als bestuurder,sluit eventueel leden uit, keurt de rekeningen en de begroting goed. Zij stelt twee rekeningcommissarissen aan die jaarlijks verslag zullen geven van nazicht op de rekeningen.  De jaarlijkse algemene vergadering, waarop ook rekening en verantwoording wordt gedaan, vindt plaats in de eerste maan van het boekjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
De resoluties die voor de leden van belang zijn worden door eenvoudig bericht aan de post toevertrouwd.

Artikel 5: Raad van bestuur

Een mandaat als bestuurder duurt twee jaar maar is steeds herkiesbaar. Alleen werkende leden kunnen een mandaat als bestuurder bekomen. De raad van bestuur  heeft de meest volstrekte bevoegdheid voor het beheer van de vereniging; tevens vallen alle daden van beschikking, voor zover deze niet uitdrukkelijk door de statuten  of door de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, onder zijn bevoegdheid. Indien één of meer plaatsen van bestuurder vrij komen, vormen de resterende bestuurders de raad van bestuur, met  de volledige bevoegdheid ervan; en dit tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
De raad duidt de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aan. De bestuurders worden benoemd of ontslagen  door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid.
De raad van bestuur kan een werkend lid schorsen waarvan de activiteiten of het gedrag de goede verstandhouding,de goede naam, de veiligheid of de werking van de vereniging in het gedrang brengen.

Artikel 6: Algemeen beheer

De raad van bestuur mag zijn machten, of een gedeelte ervan  overdragen op lasthebbers leden. Alle akten , overeenkomsten en verbintenissen die de vereniging binden; zullen geldig getekend worden door een college van drie bestuurders. Dit college  zal samengesteld zijn uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze namen zullen gepubliceerd worden samen met de samenstelling van de raad van bestuur. De lopende briefwisseling, akten van dagelijks beheer en ontlasting  tegenover de besturen van spoorweg en post zullen geldig getekend zijn door de secretaris  of de voorzitter.
Op de algemene vergadering of de vergadering van de raad van bestuur zal bij gelijkheid van stemmen, de stem van de voorzitter of plaatsvervangend bestuurder, doorslaggevend zijn.
De leden die minstens 25 jaar aangesloten zijn, en tenminste drie bestuursfuncties uitgeoefend hebben, kunnen een raad van toezicht vormen. Deze kan  bij kennelijk wanbeheer van het dagelijks bestuur, de algemene vergadering samenroepen om raad en beslissing te vragen.

Artikel 7: Jaarlijkse bijdrage

De raad van bestuur  bepaalt de jaarlijkse bijdrage die de  € 250 niet mag overschrijden.

Artikel 8: Ontbinding

Bij gebeurlijke ontbinding van de vereniging zal het netto actief naar een gelijksoortige vereniging overgaan. Deze laatste wordt door de algemene vergadering  bepaald bij de ontbinding.

Artikel 9

Voor de punten niet voorzien in deze statuten richt men zich naar de wet van 02 mei 2002, en eventuele latere wijzingen.