Reglement

door | mei 5, 2016

Blad 1

 1 

Het huishoudelijk reglement.

Gewijzigd op 28/02/2022 

A. STRUCTUUR 

1. Toetredende leden 

 • o Om lid te worden dient men een aanvraagformulier in te vullen dat aan de bestuursraad voorgelegd wordt. Bij goedkeuring wordt men voor een termijn van één jaar op proef aanvaard. Men geniet ten volle van de bedrijvigheid van de club, doch niet van alle maatschappelijke rechten, men neemt geen deel aan het bestuur van de vereniging. 
 • o Uiteraard dient men zich te schikken naar de statuten en naar het huishoudelijk reglement. 
 • o Minderjarige kandidaat-leden moeten een machtiging van ouders of voogd kunnen voorleggen. 
 • o Kandidaat-leden dienen het sportreglement te raadplegen om te voldoen aan de technische voorwaarden betreffende zendapparatuur, veiligheid van de toestellen, … 

2. Het lidgeld 

Dit bestaat uit een jaarlijkse bijdrage, bepaald door de bestuursraad. Daarin is begrepen een bijkomende verzekering + aansluiting bij de VML. 

Nieuwe leden betalen een eenmalige toetredingsbijdrage van €25. 

3. Voorwaarden om het definitieve lidmaatschap te bekomen. 

 • o Indien een kandidaat-lid na een jaar proefperiode duidelijk blijk heeft gegeven van de wil om te modelvliegen, alsook de veiligheid, sportiviteit, discipline en kameraadschap vooropstelt, hij bereid is een handje toe te steken om terrein en lokalen in optimale conditie te houden EN de intentie toont om binnen de eerste 12 maanden het VML Veiligheidsbrevet A te behalen, zal aan de eerste voldaan zijn. 

Alle leden worden aangemoedigd om zoveel mogelijk de ledenvergaderingen bij te wonen. 

4. Definitief lidmaatschap 

Na minstens een jaar proefperiode kan een kandidaat-lid na goedkeuring door de bestuursraad definitief lid worden. 

Opmerkingen:  

  •  Kandidaat-leden kunnen op gelijk welk moment in het jaar toetreden. 
  • o Nieuwe leden die toetreden na juli betalen ½ van het lidgeld, na september nog ¼ lidgeld. 
  • o Leden die een onderbreking hebben in hun lidmaatschap van 2 of meer maanden zullen aanzien worden als nieuw lid en opnieuw de toetredingsbijdrage moeten betalen. 
  • o Art. 12 van de wetgeving: 
  • Elk lid van een vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Onverminderd art 2, eerste lid, 5°, kan een lid dat zijn bijdrage niet betaald, worden geacht ontslag te nemen. 

  De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 • Elk lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen . 
Blad 2
 • De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 • Elk lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen .

5. Statutaire vergadering

Op de statutaire algemene vergadering worden uitgenodigd: de leden die ouder dan 18 jaar zijn en die het definitieve lidmaatschap hebben verkregen.

6. De ledenvergadering

Deze heeft plaats in het clubhuis te Zedelgem op regelmatige basis.

De vergaderingen mogen ook door niet-leden bijgewoond worden voor zover zij het verloop van de vergadering niet storen.

7. De bestuursraad

Deze bestaat uit maximum 10 bestuurders met een mandaat van 2 jaar. Ieder jaar wordt de helft van de bestuursraad bij geheime stemming verkozen door de algemene statutaire vergadering.

Elk stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen via de daartoe voorziene formulieren die men met de post ontvangt.

Uittredende bestuurders kunnen zich opnieuw kandidaat stellen. Het invullen van de functies gebeurt onderling door de verkozen bestuursleden na de werkelijke verkiezing.

De bestuursraad vergadert op regelmatige basis.

De bestuursraad heeft het recht een lid, welke de activiteiten, de goede verstandhouding, de veiligheid of de werking van de vereniging in het gedrang brengt, te schorsen.

Indien dit nodig geacht wordt door ¾ van het totaal aantal beheerders, heeft de beheerraad de mogelijkheid om een beheerder te schorsen tot een volgende statutaire vergadering, waar deze beslissing door de vergadering kan aangenomen of verworpen worden.

 

 

 

B. LOKAAL EN TERREIN

Ons terrein nummer is 150 aangewezen door FOD mobiliteit, Directoraat generaal luchtvaart.

1. Clubhuis

Dit clubhuis is er om de piloten, familieleden en vrienden een aangenaam onderkomen te bieden.

Niet-leden zijn ook toegelaten indien zij zich houden aan de reglementen betreffende de veiligheid en de orde in de club.

Blad 3
Het clubhuis is open op:

 • Zaterdag en zondag van 13h00 tot 20h00
 • Als er een beheerder aanwezig is, kan het clubhuis uitzonderlijk ook op andere dagen geopend worden van 13h00 tot 20h00 uitsluitend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
 • Enkel tijdens de afgesproken bestuursvergaderingen is het toegelaten voor de bestuurders en leden om langer dan 20h00 zich in het clubhuis te bevinden.
 • Bij “indoor vliegen” of zeer slecht weer, kan het zijn dat het clubhuis gesloten blijft.

2. Het vliegterrein

Er kan gevlogen worden met elektromodellen en zwevers tijdens de openingsuren van het vliegterrein. De raad van bestuur kan daar eventuele beperkingen op leggen indien dit nodig blijkt.

Men dient er ten allen tijde voor te zorgen dat het terrein netjes blijft en dat men bij het verlaten van het vliegterrein geen afval achterlaat zoals: gebroken schroeven, lege zakjes of flessen, resten van modellen…

Overtredingen en/of klachten vanwege de eigenaar of de buren kunnen sancties vanwege de bestuursraad tot gevolg hebben.

Ook tijdens de week blijven de sportreglementeringen van kracht.

Het vliegterrein is open op:

 • Van dinsdag tot en met zondag vanaf 13h tot ten laatste 20h of zonsondergang (wat eerst komt) behalve op vooraf aangewezen data in samenspraak met de eigenaar van het terrein.
 • Op maandag wordt er nooit gevlogen met uitzondering van een feestdag. In deze gevallen is het terrein open vanaf 13h tot ten laatste 20h.
 • Na sunset is het terrein niet open!
 • Gelieve buiten de openingsuren niet langer te blijven dan nodig en het terrein te verlaten.
 • Vlieg NOOIT alléén als je niet over het VML veiligheidsbrevet A beschikt !

 

 

 

3. De bar in het clubhuis

De consumpties van de leden en de bezoekers worden betaald met een betaalkaart te verkrijgen bij een bestuurder.

De leden dienen ervoor te zorgen dat hun consumpties ingevuld zijn op hun betaalkaart. Er wordt in geen geval gewerkt met streepjes of tegoeden.

De barman heeft het recht om het gebruik van alcoholische dranken te weigeren aan personen die er overmatig gebruik van maken.

Blad 4

4. Algemene veiligheid

Telkens als een vliegtuig in één van de irrigatiebassins of in de maïs terecht komt, moet dit altijd spoedig vermeld worden aan de aanwezige clubgenoten en er moet altijd met ten minste 2 personen achter het toestel gezocht worden. Het gebruik van de walkie-talkies en de vlaggenstok zijn ten sterkste aangeraden.

C. DE SPORTREGLEMENTEN

1. Toelating

Het besturen van radio bestuurde vliegtuigmodellen is slechts toegelaten indien men:

 • in orde is met het lidmaatschap van Golden Wings
 • de juiste frequentiespeld gebruikt, behalve indien met 2.4GHz wordt gevlogen
 • Merk op dat niet alle frequenties toegelaten zijn. Alvorens een radiobesturing aan te schaffen dient men eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de frequentieverdeling (zie frequentielijst in het clubhuis). Deze zal dan de mogelijke frequentie opgeven.
 • De frequenties worden bijgehouden door de sportcommissie op lijsten en er wordt naar gestreefd dat zo weinig mogelijk frequenties door meerdere personen bezet worden.
 • alles in het werk gesteld heeft om risico’s op ongevallen uit te sluiten. In dit verband geldt bijgevolg dat :
  • nieuwe of herstelde toestellen, voordat zij de lucht ingaan, dienen gekeurd te worden door een lid van de sportcommissie of door een bestuurder van dienst, die een bevoegde persoon kan aanstellen. Geen enkel lid kan ertoe verplicht worden dergelijke keuringen uit te voeren en in elk geval berust de verantwoordelijkheid steeds bij de eigenaar van het toestel.
  • de leden hun toestel geregeld dienen na te zien, en er voor te zorgen dat hun radiobesturing wordt onderhouden. Het bestuur is, bevoegd om gebruiksverbod op te leggen op elk materiaal dat de algemene veiligheid in het gedrang zou brengen.
 • moet voldoen aan vigerende wetgeving.
 • Het is ten strengste verboden te vliegen indien men onder invloed staat van alcoholen en/of andere middelen. Het lid dat zulks toch wel doet kan met onmiddellijke ingang geschorst worden.

 

2. VML veiligheidsbrevetten

De VML veiligheidsbrevetten zijn vereist voor het besturen van een vliegtuigmodel zonder assistentie.

Het afleggen van de proeven tot het behalen van een VML veiligheidsbrevet dient ononderbroken te gebeuren en onder toezicht van een examinator die aangesteld is door de VML.

Jaarlijks zal de brevettenlijst worden aangepast, in overeenstemming met de vliegvaardigheid van de leden.

Blad 5

D. ALGEMENE VLIEGREGLEMENTERING 

1.De stands (parkeerplaats voor de vliegtuigen) 

De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schadevergoeding van de gebeurlijke ongevallen veroorzaakt door hen zelf of door hun toestellen.

Ingeval van een botsing met een geparkeerd model op de stands is de bestuurder van het bewegende toestel verantwoordelijk voor de eventuele aangebrachte schade. 

Men dient ervoor te zorgen dat de stands proper blijven. 

2. Het opstijgen 

Het opstijgen van alle soorten modellen gebeurt vanaf de in gebruik zijnde startbaan. 

Het lanceren van zwevers, en toestellen zonder landingsstel, gebeurt nooit in de richting van andere piloten, toeschouwers of het clublokaal, ook al lijkt het van op een veilige afstand. 

3. De start- en landingsbanen 

De richting van het opstijgen en landen word bepaald door de windzak. 

Aanwezigheid bij de piste is enkel toegelaten aan vliegende piloten en hun eventuele instructeur of helper. Zij moeten zich in de onmiddellijke nabijheid van de daar geplaatste kegel bevinden en mogen geen voorwerpen, zetels en dergelijke bij zich hebben. 

Eventuele uitzonderingen hierop ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen, zoals wedstrijden, kunnen enkel door een bestuurder toegelaten worden. 

Aanwezigheid op de piste is enkel toegelaten aan de piloot en helper die een startprocedure uitvoert, nadat zij er zich van verzekerd hebben dat er niemand met een landingsprocedure bezig is. 

Het landende toestel heeft steeds voorrang. Enkel voor de landing mag de piloot zich vlak naast, of op de piste bevinden, en na de andere piloten daarvan op de hoogte gesteld te hebben. 

Na de landing dient men zo vlug mogelijk de piste te verlaten. 

Landende zwevers hebben voorrang op landende motorvliegtuigen. 

Zwevers dienen net als de motormodellen op de piste te landen. 

Landende motortoestellen met stilgevallen motor hebben voorrang op alle andere landende modellen. 

De piloot die een noodlanding moet uitvoeren dient hiervan de omstanders te verwittigen door luidop “Noodlanding” te roepen, zodanig dat de andere piloten zich in veiligheid kunnen stellen. 

4. Verboden vliegzones 

Het overvliegen van de stands, het clubhuis en de omliggende gebouwen is verboden. (CIR, DGLV) 

Wie opzettelijk jacht maakt op vliegtuigen of vogels kan met onmiddellijk vliegverbod gesanctioneerd worden. De te volgen vliegzone wordt in het clubhuis uitgehangen. 

5. Scheervluchten 

Scheervluchten of lage doortochten boven lokaal of personen zijn ten allen tijde VERBODEN. 

6. Vluchtregelingen 

Teneinde speciale vluchten veilig te laten verlopen, heeft een beheerder van dienst de bevoegdheid tijdelijk het vliegen te beperken, bijvoorbeeld om een nieuw toestel in te vliegen. 6 

Motorvliegtuigen mogen met max 5 tegelijk in de lucht. 

Zwevers tellen niet mee, indien ze op zweefhoogte zijn. Zwevers die op vlieghoogte vliegen tellen als motorvliegtuig. 

7. Lawaai 

Het maximum geluidsniveau is in overeenstemming met de geldende regels van het directoraat-generaal luchtvaart. 

8. Schroeven 

Het gebruik van schroeven van een bedenkelijke kwaliteit is ten strengste verboden. 

9. Radiobesturing apparatuur 

Elk lid dient er zich geregeld van te vergewissen dat zijn materieel in orde is. 

10. Landen buiten terrein 

Het ophalen van het toestel gebeurt na verwittiging aan de eigenaar. Kijk goed na of er geen schade toegebracht werd: in geval van schade dient men zonder verwijl de beheerder van dienst te verwittigen. 

Indien dit gebeurt op de weekdagen, waarschuw dan altijd: 

 • o de eigenaar van het terrein 
 • o een bestuurder RGW 
 • o de voorzitter 

12. Gastvliegers 

De leden van Golden Wings mogen gastvliegers uitnodigen mits betaling van €5 en maximaal 8x per jaar. 

Gastvliegers dienen een verzekering BA te hebben en vliegen onder de verantwoordelijkheid van hun gastheer. 

Gastvliegers dienen in het bezit te zijn van een VML Veiligheidsbrevet A , B of moeten vliegen met begeleider instructeur. 

13. Extra activiteiten 

Het organiseren van opendeurdagen op het terrein, competitie wedstrijden en verbroedering met andere modelvliegclubs. 

Dit kan enkel de kennis, inzichten en bevordering van het modelvliegen bevorderen. 

Een afwijking op het huishoudelijke reglement is eventueel van toepassing gedurende die activiteiten.