50 jaar Golden Wings

door | sep 7, 2020

2015

Inleiding

Vandaag zijn we uitermate trots en fier op onze vereniging. We mogen, na een bestaan van 50 jaar, de koninklijke titel officeel gebruiken op ons embleem. Voor de anciens onder ons, in het bijzonder onze Gilbert, lijkt het soms onwaarschijnlijk dat golden Wings 50 is geworden; de tijd vliegt. En toch….

Sinds 1965, het stichtingsjaar, hebben we van alles zien veranderen: de mentaliteit over luchtvaart, technologie in modelluchtvaart… Lucht- en ruimtevaarttechnologieën, o.a. microchips, nieuwe materialen en digitalisering, hebben de oede verouwde- en vliegwijzen grondig veranderd.

Ook binnen de 50 jaar geschiedenis van de vereniging zelf zijn er grote veranderingen en invloeden geweest. Golden Wings heeft ware” Golden” jaren gekend, we herinneren ons maar al te goed die vliegshows en ‘happy days’. er zijn echter ook ‘luchtzakken’ en onweders geweest, die bijna tot vliegrampen hebben geleid. Toch zijn we terug  in rustiger vliegcondities beland. Dankzij de liefde voor de hobby, de samenhorigheid, en de inspanning van de leden en bestuursleden over de jaren heen, kunnen we vandaag feesten.

We hebben ons tot op heden steeds aangepast aan de hedendaagse generatie, en ook in de toekomst blijven we proberen nieuwe uitdagingen te realiseren, hier en daar hopend op een duwtje in de rug of met wat hulp van ons nnieuw verworven kroontje. wij blijven er alvast in geloven. Een bestaan van 50 jaar betekent een keerpunt. We blijven streven naar de visie waarin de modelluchtvaart een evenwaardige speler wordt binen het brede en mooie recreatieve en toeristiche aanbod in West-Vlaanderen, naaar het voorbeeld van dede provincie Limburg en Waalse regio.

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat deze erkenning een bijzondere moment is, niet alleen voor de vereniging in haar huidige vorm, maar ook deze die de generatie overspant. Het is eenverhaal die reeds 50 jaar in dezelfde passie deelt,  een verhaal van pioniersgeest, evolutie, overleving, wilskracht en een niet aflatende inzet van alle leden door de jaren heen.

De Vereniging

Het samenbrengen van mensen met een gemeenschappelijke hobby is één ding. ze samen doen leven ie een ander. Onze vereniging illustreert dikwijls hetmenselijke verhaal. Zowel voor de enkelingenn, de familie en groepen geldt de wetmatigheid van de gofbeweging. Het samenlevingsverhaal is ereen van verdraagzaamheid, wederzijds respect van mening, afkomst, warden en normen. De leden beslissen op democratische wijze hun standpunten.

Het individu wordt zo veel mogelijk gerespecteerd, maar er wordt ook voor gezorgd dat iedereen zich houdt aan de voorgeschreven rechten en plichten van “zijn” vereniging. Er hoeven geen individele winnaars of verliezers te zijn in de groep. Get sociale aspect is voor iedereen va belang. Het bestuur volgt en zorgt ook voor de toepassing ven wettelijke bepaling van dee verenigigen. Samen met hulp van “Domino” volgen we de econmische, fiscale en maatscappelijke rechten en plichten. Met Sport Vlaanderen hechten we belang aan de specifieke aspecten van de recreatisporten.

50 jaar modelluchtvaartgeschiedenis in West- Vlaanderen

Laat ons even teruggaan in de tijd. De V.Z.W. Golden Wings werd opgericht in 1965 door fanaten, waaronder een aantal luchtvaartpiloten uit het Brugse, met als hoofdtaak het bevorderen van de modelluchtvaart. De perceptie van het publiek over onze recreatieve hobby stond ook toen al bol van clichés: vliegtuigjes horen thuis in de speelgoedwinkel, bevatten luidruchtige motoren, enz. Niets is minder waar.Handvaardigheid, technische kennis, creatieve geest en veel geduld zijn absolute troeven en zelf voorwaarden in deze hobby. De bouwplannen van de houtconstructies vormden uitdagingen om ons eerste vliegtuig te bouwen. Na tientallen uren geduldig construeren, bekijken en proberen, waar weinig ruimte was voor fouten en vergetelijkheid, konden de eerste vluchten gewaagd worden. Ook toen al werden geluidsbeheersing, veiligheid regelmatig gecontroleerd om de optimale en veilige vliegactivititeiten te garanderen. Deze interne controles evolueerden naadloos mee met de hedendaagse technlogieén. De pure bouwplannen van vliegtuigen eijn grotendeels vervangen door voorgemaakte toestellen in nieuw materialen en met meer en meer digitale technologieën.

Tegenwoordig zijn de groeiprocessen, mogelijkheden en leercurven in deze fantastiche hobby onbeperkt. De bekende slogan “van 7 tot 107 jaar” is integrall van toepassing. In de beginjaren waren de rondvluchtmodellen met dieselmotoren de “state of the art”. er werd gevlogen op de veemarkt van Sint-Pieters op zondagochtend. we  zijn de verdraagzame omwonende zeer dankbaar. De radiogestuurde modellen deden hun intrede met de fameuze tip-tip zender-ontvangerssystemen. Het electronicatijdperk in die tijd heeft ongetwijfeld spannende vluchten tot gevolg gehad. De ouderen onder ons hebben sterke verhalen uit de tijd van toen. Wat er ook van zij, de stichters waren echte pioniers die de fundering van onze vereniging en hobby hebben elegd. Begin de jaren ’70 werd verhuisd naar Oostkerke Damme. Hier konden we over een clubhuis en seriuze pste beschikken, naast het vergaderlokaal e Sint-Michiels, waar de maandelijkse bijeenkomsten plaatsvonden. Wat ons altid zal bijblijven zij de “souvenirs” van de vele koein die de piste bevolkten tijdens de week. De vlaaien hadden een fatale aantrekkingskracht! We zijn de heer Martens dankbaar voor het ter beschikking stellen van de weide. Op technologisch vlak werden zenders en toestellen , onder impuls van de fabrikanten, steeds verder uitgebouwd tot betrouwbaarder apparatuur.

Stilaan kregen we elk onze frequenties; Het roepen van “storing!” was echter nog geregeld te horen. Vanaf 1974 begint Golden Wings aan zijn eerste mini-show. Met een 300-tal toeschouwers werd het licht op groen gezet om door te gaan. in 1975 werd het een tweedaagse. de eerste dag werd fun-fly gevlogen. de zondag was er showag met  een 22-tal piloten. Jaar na jaar zijn de shows blijven groeien tot op internationaal niveau. De topper kwam er in 1983 met de tiende verjaardag van de shows. Het was een bekroning van jaren opbouw, inzet en succes voor Golden Wings. Uit Groot-brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg en eigen land kwamen de beste piloten demostraties geven met prachtige, dikwijls grote, vliegtuigen. Golden Wings was ook een uitblinker met zijn teams. we vlogen o.A. met vliegende schotels, deltavliegtuigen en zelf een fameuze Bücher Jungmeister. Met deze teams werd er ook aan andere shows in binnen- en buiteland deelgenomen. Vele van deze contacten waren uitgegroid tot internationale vriendschappen. De airshow van Golden Wings had een geduchte reputetie. In de jaren ’80 was er inde ruimte- en luchtvaart en enorm technologische revolutie; Dankzij hun onderzoek en kennis zijn ook voor ons nieuwe technologie  en materialen beschikbaar. O.a. de microprocessor zag het levenslicht. Deze evolutie in de elektronica is niet allen ein ons dagelijks leven tq-astbaar, ook in de modelluchtvaart. Het einde van de jaren ’80 was een scharnierpunt in onze geschiedenis? Dan begon een moeilijke peride. Meningsverschillen stapelden zich op en bleken niet meer verzoenbaar. Een groep leden scheurde zich af en stichten een nieuwe club met hun visie. De turbulentie bleef aanhouden tot begin de jaren ’90.

Stilaan herstelde Golden Wings zich van deze moizame periode. Net toen we dachten dat de donkere wolken weg waren, werden ze inktzwart. Ons jarenlang opgeboude lokaal werd in één nacht door brand totaal vernield. Een kortsluiting was de oorzaak van een zwartgeblakerd clubhuis. de piste was gevijwaard, we konden toch nog vliegen. Een tweede ytegenvaller kwam eraan. We kregen geen nieuwe vergunning en/of een verlenging op een nieuw lokaal te zetten. Door de invoering van Vlarem kreeg het terrein een andere bestemming, namelijk “beschermd waardevol landschap” . We moesten ons vanaf dan behelpen met de kleine stukjes “recreatiezone”. tegen het einde van het millennium werd er gevlogen op verschilende tijdelijke locaties, o.a. in Oostkamp. De leden haakten af, tot enkel nog een harde kern overbleef. Harder konden we het niet te verduren krijgen. Uiteindelijk kwam Luc met de melding van een locatie waar enkele decennia daarvoor gevlogen werd. Eindelijk kwam er licht aan het einde van van deze lange, donkere tunnel. We waren door het oog van een naald gekropen. Het onwaarschijnlijke werd bewaarheid, dankzij de bereidwilligheid van de heer William Tavernier, die ons een weide ter beschikking stelde. Later bleef Peter tavernier, zelf piloot, deze weide aan ons ter beschikking stellen. wij blijven hen vanzelfsprekend na al die jaren nog steeds enorm dankbaar. 16 Jaar geleden vlogen de modelvliegtuigen het eerst de lucht in te Zedelgem. Waar we aanvankelijk vooral het gevoel kregen van de luchtgevechten met allerhande wettelijke voorschriften en en buren, Kregen we toch meer garantie en aanvaarding van onze recreatiesport. Hier dient dient weer vermeld te worden dat het dankzij de inspannigen van de ambtenaren en het bestuur van Zedelgem is dat we uit de kluwen van de wetgeving, aan de juite voorwaarden geraakt zijn voor onze recreatiesport. Hiervoor onze oprechtedank. Stilaan groeide het ledenaantel opnieuw en konden we ons wagen aan de eerste opendeur en fly-in. Clubwedstrijden ? indoor vliegmiddagen, leren vliegen met gebrevetteerde instructeurs, en zelf een provenciale wedstrijd, behoren tot enkele van onze activiteiten. We zijn een E-club, d.w.z. dat we electrisch vliegen. Heden bestaat de club uit een 60-tal leden. Dat we opnieuw een goed draiende, een goed-“vliegende” vereniging zijn, zal u dan waarschijnlijk ook niet verbazezen.

Toekomst

Om de toekom st te voorspellen, werpen we nog een snelle blik op het verleden. We zijn er trots op om te vermelden dat reeds een zestal tieners hun eerste stappen in de luchtvaart voorbereid hebben bij ons. Deze jongeren zijn momenteel ofwel reeds piloot bij de luchtmacht of een luchtvaartmaatschappij ofwel in de luchtvaartindustrie, o.a. bij Airbus. We hopen een uithangbord te worden om andere jongeren de kans te geven hun ambitie waar te maken. De vroegere bekendheid van de jaren ’70-’80, zowel in binnen- als buitenland, kunnen opnieuw gerealiseerd worden.

 We willen ambitieus zijn. Hoewel sommigen beweren dat het bij drom en zal blijven, geloven wij dat creativiteit, wilskracht en ambitie doel geven aan onze vereniging. We zijn uiteraard  afhankelijk van een heleboel factoren om ons doel te realiseren. We hopen te kunnen blijven steunen op de bereidwilligheid van openbare besturen om onze hobby verder te zetten. Ook om gekeerd kan het voor hen een buitenkans zijn om de modellucht-vaart binnen te halen en als troef te profileren. We blijven werken aan een goede samenwerking met de provincie en gemeente en nemen een voorbeeld aan samenwerkingen van modelluchtvaartclubs met hun gemeentebesturen in o.a. Tongeren en Lommel. We zien onze vereniging graag ten dienste van West-Vlaanderen, als een toeristische en/ of recreatieplaats. wielertoeristen, wandelaars en andere ‘recreatievelingen’  zouden bv. gebruik kunnen maken van de locatie om eventjes op adem te komen en te genieten van het luchtspektakel. We willen graag de jeugd de kans geven op de eerste kennismaking met de luchtvaart in het algemeen en haar hoogwaardige technologie, d.m.v.  het aanbieden van initiaties. Zelfs voor senioren bieden we met onze hobby een goede remedie tegen ouder-domskwaaltjes.

Kortom , als vereniging blijven we actief in het rekruteren van mensen met de passie voor modelluchtvaart in al zijn facetten en blijven we samenwerken aan een mooie en ambitieuze toe- komstvisie. We blijven werken aan al deze en andere mogelijkheden om glans te geven aan ons “kroontje”.